Közzétételi lista
a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján

a Fillér Utcai Általános Iskola Közzétételi Listája PDF formátumban letölthető innen

Tartalomjegyzék

Felvételi lehetőségek, beiratkozás ideje, egyéb információk
Nyitva tartás rendje
Iskolai tanév helyi rendje
Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai
Szervezeti és működési szabályzat, házirend, pedagógiai program
Pedagógusok szakképzettsége
A nevelő és oktató munkát segítők
Az országos mérés-értékelés eredményei
Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói
Mindennapos testedzés lehetősége
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
Osztályozó vizsgák követelményei
Iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma

FELVÉTELI LEHETŐSÉGEK, BEIRATKOZÁS IDEJE, EGYÉB INFORMÁCIÓK

Beiratkozás a 2023/2024-es tanévre: 2023. április 20-án és 21-én

Iskolánkban német nemzetiségi nevelés-oktatás is folyik.

A Fenntartó által indítani engedélyezett osztályok száma: 3 (2 angolos, 1 németes).

A nem körzeti gyerekeket is felveszik?

Iskolaérettség esetén a körzeti gyermekeket az iskola felveszi a beiratkozás napján. A körzeten kívülieket is felvesszük, de erről határozatot csak a beiratkozást követő napokban lehet hivatalosan hozni. Az esetleges túljelentkezés mértékéről a tavaszi időszak folyamán folyamatosan tájékoztatjuk a nyílt napon vagy az óvodás foglalkozásokon megjelenő szülőket. A körzeten kívüliek és körzetesek egyaránt tölthetnek ki a beiratkozást megelőzően is jelentkezési lapot az óvodás foglalkozásokon. Ez azonban nem pótolja az áprilisi beiratkozást.

Mi lesz, ha több körztes jelentkezik, mint ahány hely van?

A jogszabály szerint az iskolának biztosítania kell minden körzetes gyermek felvételét. Korábbi években előfordult, hogy a rendkívüli túljelentkezés miatt nem tudtunk minden körzetes igényt kielégíteni, így ezek a tanulók más, a szülők által választott kerületi iskolákba lettek beiratva. A körzetes túljelentkezést aznonban gyakran az okozta, hogy tanulók a körzetbe csak "adminisztratív" módon kerültek. Az idei tanévben a november 1-je után kiállított lakcímkártyák estében sokkal szigorúbban ellenőrizni fogjuk azon jognyilatkozatokat, melyben a szülő az életvitelszerű helyben lakásról nyilatkozik. Ily módon reményeink szerint elkerülhető lesz a körzetes túljelentkezés problémája is, és a felszabaduló helyeken körzeten kívüli kérelmeket is fogunk tudni fogadni.

Ki a körzetes?

A törvényben ennek a fogalomnak is változott a definíciója. Körzetes az a tanuló, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (Nkt. 50.§ (6. pont.)). Bizonyítani ezt a lakcímkártyával és a helyben lakásról szóló (honlapunkról letölthető) jognyilatkozattal lehet beiratkozáskor. A jognyilatkozat alátámasztására kizárólag a november 1-je után a körzetbe költözőktől a beiratkozáson kérni fogjuk az adásvételi vagy bérleti szerződés bemutatását is. Az is körzetesnek tekinthető, aki tartózkodási hellyel rendelkezik a körzetben és az állandó lakcíme Budapesten kívüli, de életvitelszerűen a tartózkodási helyén lakik.
A tanulónak és legalább az egyik szülőnek itt kell lakcímmel rendelkeznie.
A körzetességet a lakcímkártyán kívül egy, a lakcímen életvitelszerű lakhatásról szóló nyilatkozattal kell kiegészíteni, mely iskolánk honlapjáról letölthető. Körzetes tahát az, aki életvitelszerűen az iskola körzetében lakik.

Az iskolaelőkészítő foglalkozásokon való részvétel feltétele-e a felvételnek?

Nem. A felvétel egyetlen feltétele a fentebb említett dokumentumokkal történő beiratkozáson való megjelenés. Mindazonáltal javasoljuk minél több foglalkozáson való részvételt, hiszen ez megkönnyíti a gyermek számára az iskolába való átmenetet, megismeri a tanító néni(ke)t, a környezetet. A foglakozásokra nem kell előzetesen jelentkezni, bármikor részt lehet venni rajta.

NYITVA TARTÁS RENDJE

Házirend, 6.§, 2.

Az intézmény tanítási napokon 7:00 órától 21:00 óráig tart nyitva. A tanulók felügyeletét ezen belül az iskola hétfő-péntek 7:00 órától 16:00-ig, a szülő írásbeli kérelmére 18:00 óráig biztosítja. A tanítás előtti gyülekezés helye az ebédlő az alsó tagozat számára (illetve az ebédlő előtti aula a felső tagozat részére).

A tanulóknak a tanítás kezdete előtt legalább 10 perccel az iskolában kell lenniük. 7:50 utáni érkezés esetén késést írunk be, havi ötnél több késés után a havi magatartás jegyből egy jegyet levonunk.

Az osztálytermekbe a tanulók reggel 7:30 után mehetnek be. A szülők gyermekeiket csak az iskola kapujáig kísérhetik. Kivételt képez ez alól a szeptemberi hónap az első évfolyamosok számára, amikor a szülők felkísérhetik a gyermeküket az osztályterembe. Reggel 7:50 után szülők nem tartózkodhatnak az iskola épületében. 14-16 óráig a szülő a portán kérheti ki gyermekét, majd a pedagógus asszisztensek adják ki a szülőnek a gyermeket. 16 óra után a szülő az összevont délutáni foglalkozás termében veheti át a gyermekét; a saját terembe ekkor már nincs lehetőség bemenni. Ezek után a szülőnek és gyermekének az iskola épületét haladéktalanul el kell hagynia.

Az iskolában portaszolgálat működik a nyitva tartás ideje alatt. A tanítás megkezdése után az iskola kapuját zárva kell tartani, melyet az érkezők vagy távozók számára a portás nyit ki. A szülő pedagógussal egyeztetett időpontra bejöhet az iskolába, amennyiben a pedagógusnak fogadó órája van, illetve a portán lévő beléptető könyvben a pedagógus előre jelzi a találkozót.

Házirend, 6.§, 3.

A csengetés és a szünetek rendje a tanítási órák és az óraközi szünetek időtartamát határozza meg. A tanítás kezdete 8:00 óra. A tanítási órák időtartama 45 perc.

Becsengetés után a tanulók fegyelmezetten várják a pedagógust az osztálytermekben, illetve az órarend szerint kijelölt szaktantermek előtt. A szaktantermekbe és a tornaterembe csak a szaktanár engedélyével és kizárólag szaktantárgyi felszereléssel lehet belépni! A szünetek alatt az ügyeletes tanár döntése szerint a tanteremben, a folyosón vagy az udvaron kell tartózkodni. (A szünetek rendjének esetleges módosításait az éves munkaterv tartalmazza.)

Udvari szünet esetén a tanulónak jelzőcsöngetéskor kötelessége haladéktalanul az udvart elhagyni és az osztályterembe vonulni.

A csengetés időrendje:

1. óra
2. óra
3. óra
4. óra
5. óra
6. óra
7. óra
  8:00 -   8:45
  9:00 -   9:45
10:00 - 10:45
11:00 - 11:45
12:00 - 12:45
13:00 - 13:45
14:00 - 14:45
15 perc szünet
15 perc szünet
15 perc szünet
15 perc szünet
15 perc szünet
15 perc szünet

Az alsó tagozaton az első óraközi szünet a reggeli szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben, illetve az iskolai étkezőben étkezhetnek.

Indokolt esetben az intézmény vezetője rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. (A rövidített órák időtartama 40 perc, a szüneteké 10 perc.)

A csengetés időrendje rövidített órák és szünetek esetén:

1. óra
2. óra
3. óra
4. óra
5. óra
6. óra
7. óra
  8:00 -   8:40
  8:50 -   9:30
  9:40 - 10:20
10:30 - 11:10
11:20 - 12:00
12:10 - 12:50
13:00 - 13:40
10 perc szünet
10 perc szünet
10 perc szünet
10 perc szünet
10 perc szünet
10 perc szünet

Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik reggel 7:30-9:00 és 14:30-16:00 óra között.
Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza.

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit (a mellékhelyiségek kivételével) csak valamelyik nevelő felügyeletével használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat.

Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak.

ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE

Évnyitó: 2022. szeptember 1. Reggel 8 órakor. Gyülekezés az osztálytermekben 3/4 8-kor.
Őszi szünet: 2022. október 31-
2022. november 1.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. október 28. (péntek),
a szünet utáni első tanítási nap: 2022 .november 2 (szerda).
Téli szünet: 2022. december 22-
2023. január 8.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. december 21. (szerda),
a szünet utáni első tanítási nap: 2023. január 9. (hétfő).
Félév vége: 2023. január 20. Félévi értesítő: 2023. január 27. (péntek).
Tavaszi szünet: 2023. április 6-
2023. április 11.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2023. április 5. (szerda),
a szünet utáni első tanítási nap: 2023. április 12. (szerda).
Utolsó tanítási nap: 2023. június 16.
Tanévzáró: 2023. június 20. Ballagás és tanévzáró ünnepély 17 órakor. Bizonyítványosztás.

1. Pedagógiai folyamatok

A kompetencia értékelése

Fejleszthető területek:
Az intézményi stratégiai dokumentumok módosítása. A pedagógus önértékelés fejlesztési terveinek beépítés a pedagógiai folyamatokba.

Kiemelkedő területek:
Megfelelő szakmai szempontok alapján kialakított keretek, elvárások. Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja, és a dokumentumokban nyomon követhető. A pedagógusok felelősséggel és személyes példamutatással végzik munkájukat. A nyelvi profillal kapcsolatos tevékenységeket, rendezvényeket éves szinten körültekintően megszervezik. Biztosított a fenntartóval a korrekt együttműködés.

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

A kompetencia értékelése

Fejleszthető területek:

A tanulás tanításának a módszertana. A tehetséges tanulók gondozásának megerősítése tanórai keretek között is.

Kiemelkedő területek:
A különleges bánásmódot igénylő tanulók feltárása, továbbfejlesztése. Sok és sokféle közösségi programot szervez az intézmény az életkori sajátosságokat és szakmai célokat figyelembe véve. A beszámolókban megjelennek az alapelvek és a feladatok megvalósításának keretei, szem előtt tartva a munkaközösségek, kiemelve az osztályfőnökök tevékenységét. Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés megvalósítása változatos programokkal.

3. Eredmények

A kompetencia értékelése

Fejleszthető területek:

A nyelvi mérések eredményeinek és a 2015 után elért versenyeredmények közzététele. Tanulókövetés rendje.

Kiemelkedő területek:

Kompetenciamérés intézkedési terveiben a PDCA ciklus működtetése. Második és negyedik évfolyamon végzett belső mérések illetve a szaktárgyi év végi felmérések részletes elemzése. A nyolcadikos tanulók nyelvvizsgáinak száma. Tanulói munka eredményességének támogatása akár munkaidőn kívül is.

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

A kompetencia értékelése

Fejleszthető területek:
Belső tudásmegosztás hatékonyságának növelése és a jó gyakorlatok lehetőségeinek átadása.

Kiemelkedő területek:
Az intézmény vezetése ösztönzi a munkaközösségek önállóságát és hatékonyan támaszkodik a munkaközösségek és vezetőik munkájára. Többirányú információáramlás megvalósulása. A belső kapcsolattartás formái: elektronikusan, papír alapon és szóban. A pedagógusok együttműködőek a pedagógiai munkát segítőkkel.

5. Az intézmény külső kapcsolatai

A kompetencia értékelése

Fejleszthető területek:

Panaszkezelés rendjének kialakítása írásban is.

Kiemelkedő területek:

Működő belső kapcsolatok, kapcsolat keresése, építése külső partnerekkel. Azonosított külső szakmai kapcsolatokkal rendelkezik.

6. A pedagógiai munka feltételei

A kompetencia értékelése

Fejleszthető területek:

Szervezeti kultúra fejlesztése az innovációk támogatása érdekében. A döntés előkészítés tervezettebb megvalósítása.

Kiemelkedő területek:
Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. Sporteszközök beszerzése és külföldi utak anyagi támogatása pályázatokkal. Az iskolát támogató alapítvánnyal kialakított szoros együttműködés az infrastruktúra fenntartása és fejlesztése érdekében.

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

A kompetencia értékelése

Fejleszthető területek:

A pedagógiai program módosításakor a jövőkép átgondolása.

Kiemelkedő területek:
A pedagógiai programban meghatározott fő célkitűzések, angol nyelv és német nemzetiségi nyelv oktatása, integráció megvalósítása. Törvényi megfelelésre való törekvés a gyors változások tükrében.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ZABÁLYZAT, HÁZIREND, PEDAGÓGIAI PROGRAM

A Fillér Utcai Általános Iskola szakmai alapdokumentuma
Az Iskola szakmai alapdokumentuma
A Fillér Utcai Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatai
Az Iskola SZMSZ-e
Az Iskola Szülői Fórumának SZMSZ-e
Az Iskola Diákönkormányzatának SZMSZ-e
A Fillér Utcai Általános Iskola házirendje
Házirend
A Fillér Utcai Általános Iskola 2020-as Pedagógiai Programja
Pedagógiai Program 2020

PEDAGÓGUSOK SZAKKÉPZETTSÉGE

Szakképzettség Végzettség Egyéb végzettség,
szakképesítés
Tanított tárgyak
angol szakos nyelvtanár egyetem angol nyelv
általános iskolai tanító testnevelés és sport műveltségi területen, drámapedagógus
általános iskolai tanító matematika műveltségi területen, fejlesztőpedagógus főiskola tanító
földrajz szakos középiskolai tanár, testnevelés szakos tanár egyetem szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető földrajz, testnevelés és sport
magyar nyelv és irodalom szakos tanár, angol nyelv és irodalom szakos tanár egyetem angol nyelv, magyar nyelv és irodalom
általános iskolai olasz nyelvoktató tanító, magyar nyelv és iroalom szakos tanár főiskola tanító
informatika szakos tanár, technika szakos tanár főiskola digitális kultúra, életvitel és gyakorlati ismeretek, technika és tervezés
számítástechnika szakos tanár, technika szakos tanár főiskola digitális kultúra, informatika
általános iskolai énektanár főiskola etika etika, ének-zene
matematika szakos tanár, földrajz szakos tanár főiskola matematika, földrajz
általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen, középiskolai magyartanár egyetem magyar nyelv és irodalom, történelem
általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi területen főiskola tanító
magyar nyelv és irodalom szakos tanár, angol nyelv és irodalom szakos tanár egyetem angol nyelv
általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel főiskola tanító
matematika szakos tanár, kémia szakos tanár főiskola matematika, kémia
általános iskolai tanító természetismeret műveltségi területen, drámapedagógus főiskola tanító
német nyelvtanár egyetem német nemzetiségi nyelv tantárgycsoport
magyar nyelv és irodalom szakos tanár, ének-zenetanár főiskola könyvtár
magyar nyelv és irodalom szakos tanár, angol nyelv és irodalom szakos tanár egyetem szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető angol nyelv
matematika szakos tanár, német szakos nyelvtanár főiskola szakvizsgázott pedagógus tehetséggondozás, tehetségfejlesztés szakterületen, közoktatási vezető matematika
gyógypedagógus angol nyelv szakképesítéssel főiskola angol nyelv
rajz és vizuális kommunikáció szakos tanár, vizuális- és környezetkultúra-tanár főiskola rajz és vizuális kultúra
általános iskolai tanító testnevelés és sport műveltségi területen főiskola tanító
általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel főiskola tanító
német nyelv és irodalom szakos tanár egyetem német nemzetiségi nyelv tantárgycsoport
általános iskolai tanító román nyelvi műveltségi területen
testnevelő tanár - gyógytestnevelő tanár egyetem testnevelés és sport
biológia szakos tanár, kémia szakos tanár főiskola biológia, kémia
általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen főiskola tanító, irodalom
német nyelv és irodalom szakos tanár egyetem német nemzetiségi nyelv tantárgycsoport
általános iskolai német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára, ének-zene tanár egyetem német nemzetiségi nyelv tantárgycsoport
általános iskolai tanító matematika műveltségi területen főiskola tanító
oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia tanár főiskola szakvizsgázott pedagógus: speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus fejlesztés
angol nyelv és irodalom szakos tanár, földrajz szakos tanár főiskola angol nyelv
gyógypedagógus, logopédia szakos tanár és terapeuta főiskola fejlesztés
általános iskolai tanító ének szakkollégiumi képzéssel főiskola szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető tanító
általános iskolai német nyelvoktató tanító főiskola tanító, német nemzetiségi nyelv tantárgycsoport
általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel főiskola tanító, rajz és vizuális kultúra
angol nyelv és irodalom szakos tanár, orosz szakos tanár főiskola angol nyelv
általános iskolai tanító testnevelés és sport műveltségi területen főiskola tanító, testnevelés és sport
történelem szakos tanár, orosz szakos tanár főiskola történelem
angol nyelv és irodalom szakos tanár, német nyelv és irodalom szakos tanár egyetem szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető német nemzetiségi nyelv tantárgycsoport
óvónő főiskola szakvizsgázott pedagógus differenciáló és fejlesztő pedagógia területen tanító
általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel főiskola ének-zene
magyar nyelv és irodalom szakos tanár, orosz szakos tanár főiskola magyar nyelv és irodalom
fizika szakos tanár, matematika szakos tanár egyetem fizika
okleveles némettanár, magyar szakos általános iskolai tanár egyetem német nemzetiségi nyelv tantárgycsoport
általános iskolai tanító német idegen nyelvi műveltségi területen főiskola tanító

A NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐK

Név Munkakör
Huve Zsuzsa iskolatitkár
Víg Terézia iskolatitkár
Hrabovszky Attila Károlyné pedagógiai asszisztens
Kiss Judit pedagógiai asszisztens
Strausz Tünde pedagógiai asszisztens

AZ ORSZÁGOS MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS EREDMÉNYEI

2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021
matematika 6. o. 573 568 519 547 541 1568 1556 1533 1580 1533 1607 1548 1587 1665 1580 1586
országos átlag 500 505 500 499 489 1498 1486 1489 1489 1491 1497 1486 1497 1499 1495 1468
eltérés az országos átlagtól +73 +63 +19 +48 +52 +70 +70 +44 +91 +42 +110 +62 +90 +166 +85 +118
olvasás-szövegértés 6. o. 563 593 542 564 576 1602 1535 1558 1654 1558 1624 1612 1618 1649 1591 1614
országos átlag 500 509 516 519 513 1483 1465 1472 1497 1481 1488 1494 1503 1492 1499 1478
eltérés az országos átlagtól +63 +84 +26 +45 +63 +119 +70 +86 +157 +77 +136 +118 +115 +157 +92 +136
matematika 8. o. 560 557 530 496 1676 1580 1610 1644 1613 1634 1639 1655 1667 1703 1649
országos átlag 494 491 497 484 1622 1601 1612 1620 1617 1618 1597 1612 1614 1624 1609
eltérés az országos átlagtól +66 +66 +33 +13 +54 -21 -2 +24 -4 +16 +42 +43 +53 +79 +40
olvasás-szövegértés 8. o. 524 577 549 514 1653 1540 1666 1587 1580 1628 1674 1612 1627 1668 1635
országos átlag 497 497 506 502 1583 1577 1567 1555 1557 1567 1568 1571 1602 1608 1590
eltérés az országos átlagtól +27 +80 +43 +12 +70 -37 +99 +32 +23 +61 +106 +41 +25 +60 +45

(Megjegyzés: 2003-ban és 2004-ben nem volt 8. évfolyamos mérés, 2006-ban pedig a 6. évfolyamon nem volt központi kiértékelés.)


A TANULÓK LE- ÉS KIMARADÁSÁVAL, ÉVFOLYAMISMÉTLÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATOK

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jelenlegi létszám (fő): 495 518 519 539 599 624 617 651 650 650 649 602 580 590 594
ebből külföldi vagy magántanuló (fő): 17 24 24 28 35 40 43 37 40 37 41

26

22 27 20
Idei tanévben távozottak száma: 9 7 9 4 15 22 32 14 32 22 41 22 58 n.a. n.a.
Idei tanévben érkezettek száma: 21 16 15 26 58 28 19 29 14 19 26 20 35 n.a. n.a.
Bukott tanulók száma: 3 1 2 2 1 0 2 5 2 1 1 0 0 0 1
Összes bukás száma
(egy tanuló több tárgyból is bukhat):
7 1 2 6 1 0 5 6 2 1 1 0 0 0 13
Évismétlések száma: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

A TANÓRÁN KÍVÜLI EGYÉB FOGLALKOZÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK LEHETŐSÉGEI

SPORTFOGLALKOZÁSOK A KOLONICS-TEREMBEN - 2022/2023. (Kis tornaterem)
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
8:00-13:45
Testnevelés órák
(1-6. óra)
8:00-13:45
Testnevelés órák
(1-6. óra)
8:00-13:45
Testnevelés órák
(1-6. óra)
8:00-13:45
Testnevelés órák
(1-6. óra)
8:00-13:45
Testnevelés órák
(1-6. óra)
13:55-14:40
Kosárlabda
Vasas P. - Fillér Delfinek
Kapornai Dóra
1. osztály, leány
14:00-14:45
Testnevelés órák
(7. óra)
14:00-14:45
Testnevelés órák
(7. óra)
14:00-14:45
Testnevelés órák
(7. óra)
14:00-14:45
Testnevelés órák
(7. óra)
15:00-15:45
Testnevelés órák
(8. óra)
15:30-16:15
Gyógytestnevelés
Szőke Judit
1-4. osztály
15:00-15:45
Testnevelés órák
(8. óra)
15:00-15:45
Testnevelés órák
(8. óra)
15:00-15:45
LabdarÚgás
II. ker. UFC
Bajusz Zoltán
1-2. osztály
16:00-17:00
Karate
All–Round SE
Egri Tamás
16:15-17:00
Gyógytestnevelés
Szőke Judit
5-8. osztály
16:00-17:00
Karate
All–Round SE
Egri Tamás
16:00-17:30
Szabadidős
rock and roll
Dósa Márta
15:45-16:30
LabdarÚgás
II. ker. UFC
Bajusz Zoltán
3-4. osztály
17:00-18:00
Vívás
Vasas Pasarét
      17:00-18:00
Vívás
Vasas Pasarét

SPORTFOGLALKOZÁSOK A HAJÓS-TEREMBEN - 2022/2023. (Nagy tornaterem)
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
8:00-14:45
Testnevelés órák
(1-7. óra)
8:00-14:45
Testnevelés órák
(1-7. óra)
8:00-13:45
Testnevelés órák
(1-6. óra)
8:00-14:45
Testnevelés órák
(1-7. óra)
8:00-14:45
Testnevelés órák
(1-7. óra)
14:45-15:30
Kosárlabda
Vasas P. - Fillér Delfinek
Kapornai Dóra
2-4. osztály, leány
15:00-15:45
Kosárlabda
Magyar Zoltán
Vasas Pasarét
2015-2016.
14:00-14:45
Kosárlabda
Vasas P. - Fillér Delfinek
Kapornai Dóra
1. osztály, leány
15:00-15:45
Kosárlabda
Magyar Zoltán
Vasas Pasarét
2015-2016.
15:30-16:00
Kosárlabda
Fillér Delfinek
Balázs Zoltán
5-8. osztály, leány
15:30-17:00
Labdarúgás
II. ker. UFC
Bajusz Zoltán
15:30-16:15: 1-2. o. 16:15-17:00: 3-4. o.
15:45-17:00
Kosárlabda
Magyar Zoltán
Vasas Pasarét
2014-2015.
14:45-15:30
Kosárlabda
Vasas P. - Fillér Delfinek
Kapornai Dóra
2-4. osztály, leány
15:45-17:00
Kosárlabda
Magyar Zoltán
Vasas Pasarét
2014-2015.
16:00-17:30
Kosárlabda
Vasas Pasarét
leány
17:00-18:00
Kosárlabda
Vasas Pasarét
leány
17:00-18:30
Kosárlabda
Magyar Zoltán
Vasas Pasarét
2013.
15:30-16:00
Kosárlabda
Fillér Delfinek
Balázs Zoltán
5-8. osztály, leány
17:00-18:30
Kosárlabda
Magyar Zoltán
Vasas Pasarét
2013.

SPORTFOGLALKOZÁSOK AZ UDVARON:

Atlétika (2-8. osztály): 1. csoport: kedd 15:00-15:45 és csütörtök 15:00-15:45
2. csoport: kedd 15:45-16:30 és csütörtök 15:45-16:30

A HÁZI FELADATOK ÉS AZ ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI

A házi feladatok kiadásának és ellenőrzésének alapelvei

 • A házi feladatok korosztálytól függetlenül sarkallják a diákot állandó önellenőrzésre!
 • A házi feladatok segítsék elő a szülők tájékoztatását gyermekük iskolában végzett munkájáról, az iskolában folyó munkáról.
 • A napközis kollégák folyamatosan tájékoztassák a pedagógusokat a házi feladatok mennyiségéről, azok megoldásáról egyénre szabottan is!
 • A házi feladatok mindig kerüljenek ellenőrzésre!
 • Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok elvégzését – a befektetett munka arányában – jutalmazni kell.
 • Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik óráról a másikra szokásos.
 • A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy internetes kutatómunka, képzőművészeti alkotás, technikai eszköz készítése) az elkészítés határidejét különös gonddal, a tanulók egyéb kötelezettségeire tekintettel kell megállapítani.
 • A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó feladatokat (pl. versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezően előírni, aki a versenyzést, illetve az önálló kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként vállalta.

Az írásbeli beszámoltatás rendje és korlátai

 • Témazáró dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb egy héttel a dolgozatírás előtt bejelenti, a dolgozatot két héten belül kijavítja, egy napon kettőnél több témazáró dolgozatot nem íratunk.
 • Egyéb dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb az előző tanítási órán bejelenti, a dolgozatot két héten belül kijavítja;
 • A szaktanár egy tantárgyból nem írat újabb dolgozatot mindaddig, amíg az előző dolgozatot kijavítva ki nem adta a tanulóknak.
 • A félévi és tanév végi minősítés nem alakítható ki csak írásbeli számonkérés alapján született érdemjegyekből azokból a tantárgyakból, amelyek alkalmasak a szóbeli kifejezőkészség fejlesztésére.
 • A diákok írásbeli dolgozatait, beszedett füzetét, beadott munkáját (házi dolgozatok, tanulói kutatómunkák anyaga) rövid időn belül értékelni, javítani kell.
OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI

Intézményünkben az alábbi tanulmányok alatti vizsgák lehetnek

 • Osztályozó vizsga: a tanulónak a félévi és tanév végi osztályzat megállapításához a készségtárgyak kivételével osztályozó vizsgát kell tennie, ha
  • tanulmányait magántanulóként folytatja,
  • a jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
  • egy adott tantárgyból az éves mulasztása meghaladja a tanítási órák húsz százalékát,
  • engedélyezték számára, hogy egy vagy több tantárgy követelményének az előírtnál rövidebb vagy hosszabb idő alatt tegyen eleget.
 • Különbözeti vizsga: Iskolánkba felvett tanuló esetén különbözeti vizsgát kell tenni a nem tanult tantárgyakból. A német nemzetiségi tagozatra jelentkezők estén német nyelvből is.
 • Javítóvizsga: A tanulónak javítóvizsgán kell számot adni tudásáról, ha
  • tanév végén elégtelen osztályzatot kapott,
  • igazolatlanul távol maradt az osztályozó vagy különbözeti vizsgáról,
  • az osztályozó vagy különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott. Ebben az esetben a következő vizsgaidőszakban kell javítóvizsgát tenni.

A javítóvizsga tanév végén utólagosan letehető vizsga azokból a tantárgyakból, amelyekből a tanuló tudását elégtelennel minősítették, vagy az osztályozó vizsgán a tudását részére felróható szabálytalanság vagy ok miatt nem tudták minősíteni. Mint a jogszabályi rendelkezésből következik – szemben az osztályozó vizsgával - a tanuló alanyi joga, hogy javítóvizsgát tegyen.

 • Pótló vizsga: Amennyiben a tanuló az osztályozó, különbözeti vagy javítóvizsgáról igazoltan távol marad, pótló vizsgát tehet. A pótló vizsgát lehetőleg ugyanabban a vizsgaidőszakban kell letenni. Pótló vizsgát csak az elmaradt vizsgarészekből kell tenni.

Vizsgaidőszakok

A tanulmányok alatti vizsgák időpontját az iskola saját hatáskörben a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló miniszteri rendelet előírásaira tekintettel határozza meg. A vizsgaidőszakot az iskola éves munkaterve, a tanév helyi rendje rögzíti, és arról az intézmény vezetője tájékoztatja a tanulókat. A rendes vizsgaidőszakban bármely vizsgafajta letehető. A rendes vizsgaidőszakok a következők:

 • Félévi: a tanév I. félévét záró, az éves munkaterv által meghatározott félévi osztályozó értekezlet előtti 10 tanítási nap.
 • Év végi: a tanév végén, az éves munkaterv által meghatározott év végi osztályozó értekezlet előtti 10 tanítási nap.
 • Nyári: a nevelési év vége, augusztus hónap utolsó 10 munkanapja.

A vizsgák követelménye

A vizsgák követelménye a helyi tantervben szereplő, az adott tanévre vonatkozó tananyag. Osztályozó vizsgán a tanuló a készségtárgyak kivételével minden tantárgyból beszámol tudásáról.

ISKOLAI OSZTÁLYOK SZÁMA, A TANULÓK LÉTSZÁMA

Osztály Osztályfőnök (osztályfőnök helyettes) - napközis tanító Létszám
1. A Madarász Petra – Siposs Katalin 22
1. B Misics Piroska – Váradi László 21
1. N Simon Marianna – Fehérvári-Kis Enikő 23
2. A Balássyné Vass Judit – Gubekné Berényi Krisztina 28
2. B Huberné Szabó Kinga – Lezsák Barbara 29
2. N Ördög Rövid Gabriella – Szirochman Éva Barbara 27
3. A Pinczési Zsuzsa Mariann – Bóka Ildikó Márta 28
3. B Budai Judit – Lazaridisz Réka 28
3. N Pátkai Sándorné – Molnár-Borlai Lili 25
4. A Weimann-Kamarás Csilla – Menyhárt Dzsenifer 29
4. B Hajdrikné Mikó Andrea – Gaál Tamás 27
4. N Bakos-Petri Orsolya 21
5. A Balla Enikő (Kovács Liliána) 17
5. B Sáradyné Kántor Judit (Sárady Gyula) 27
5. N Borosné Nemes Krisztina (Nagy Vanda) 21
6. A Kissné Kovács Anna (Farhanné Gere Andrea) 25
6. B Dömötör Andrea (Fogarasi Judit) 28
6. N Dancsházi Zsuzsanna (Papp Szilvia) 24
7. AN Ádász Edina (Szabó Andrea) 22
7. B Hajszár Hajnalka (Vayainé Horváth Orsolya) 17
8. AB Sulyokné Schillerwein Eleonóra (Csongrádi János) 18
8. AC Magyar Zoltán (Kobjakov Tamara) 24
8. N Matiszlovicsné Pallos Katalin (Balázs Zoltán) 20
Kezdőlap :: Általános bevezető :: Angol tagozat :: Német tagozat :: Óraterv
Az alapítványról :: Fogadó órák, értekezletek :: Tanév rendje :: Iskolai dokumentumok