Közzétételi lista
a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján

Felvételi lehetőségek
Beiratkozás ideje, egyéb információk
Nyitva tartás rendje
Iskolai tanév helyi rendje
Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai
Szervezeti és működési szabályzat, házirend, pedagógiai program
Pedagógusok szakképzettsége
A nevelő és oktató munkát segítők
Az országos mérés-értékelés eredményei
Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói
Volt diákjaink középiskolai tanulmányi eredményei
Mindennapos testedzés lehetősége
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
Osztályozó vizsgák követelményei
Iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma

NYITVA TARTÁS RENDJE

Házirend, 6.§, 2.

Az intézmény tanítási napokon 7:00 órától 21:00 óráig tart nyitva. A tanulók felügyeletét ezen belül az iskola hétfő-péntek 7:00 órától 16:00-ig, a szülő írásbeli kérelmére 18:00 óráig biztosítja. A tanítás előtti gyülekezés helye az ebédlő az alsó tagozat számára (illetve az ebédlő előtti aula a felső tagozat részére).

A tanulóknak a tanítás kezdete előtt legalább 10 perccel az iskolában kell lenniük. 7:50 utáni érkezés esetén késést írunk be, havi ötnél több késés után a havi magatartás jegyből egy jegyet levonunk.

Érkezéskor a felsősöknek az ellenőrző könyvüket az ügyeletes tanárnak/pedagógus asszisztensnek felszólítás nélkül fel kell mutatniuk.

Az osztálytermekbe a tanulók reggel 7:30 után mehetnek be. A szülők gyermekeiket csak az iskola kapujáig kísérhetik. Kivételt képez ez alól a szeptemberi hónap az első évfolyamosok számára, amikor a szülők felkísérhetik a gyermeküket az osztályterembe. Reggel 7:50 után szülők nem tartózkodhatnak az iskola épületében. 14-16 óráig aszülő a portán kérheti ki gyermekét, majd a pedagógus asszisztensek adják ki a szülőnek a gyermeket. 16 óra után a szülő az összevont délutáni foglalkozás termében veheti át a gyermekét; a saját terembe ekkor már nincs lehetőség bemenni. Ezek után a szülőnek és gyermekének az iskola épületét haladéktalanul el kell hagynia.

Az iskolában portaszolgálat működik a nyitva tartás ideje alatt. A tanítás megkezdése után az iskola kapuját zárva kell tartani, melyet az érkezők vagy távozók számára a portás nyit ki. A szülő pedagógussal egyeztetett időpontra bejöhet az iskolába, amennyiben a pedagógusnak fogadó órájavan, illetve a portán lévő beléptető könyvben a pedagógus előre jelzi a találkozót.

Házirend, 6.§, 3.

A csengetés és a szünetek rendje a tanítási órák és az óraközi szünetek időtartamát határozza meg. A tanítás kezdete 8:00 óra. A tanítási órák időtartama 45 perc.

Becsengetés után a tanulók fegyelmezetten várják a pedagógust az osztálytermekben, illetve az órarend szerint kijelölt szaktantermek előtt. A szaktantermekbe és a tornaterembe csak a szaktanár engedélyével és kizárólag szaktantárgyi felszereléssel lehet belépni! A szünetek alatt az ügyeletes tanár döntése szerint a tanteremben, a folyosón vagy az udvaron kell tartózkodni. (A szünetek rendjének esetleges módosításait az éves munkaterv tartalmazza.)

Udvari szünet esetén a tanulónak jelzőcsöngetéskor kötelessége haladéktalanul az udvart elhagyni és az osztályterembe vonulni.

A csengetés időrendje:

1. óra
2. óra
3. óra
4. óra
5. óra
6. óra
7. óra
  8:00 -   8:45
  9:00 -   9:45
10:00 - 10:45
11:00 - 11:45
12:00 - 12:45
13:00 - 13:45
14:00 - 14:45
15 perc szünet
15 perc szünet
15 perc szünet
15 perc szünet
15 perc szünet
15 perc szünet

Az alsó tagozaton az első óraközi szünet a reggeli szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben, illetve az iskolai étkezőben étkezhetnek.

Indokolt esetben az intézmény vezetője rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. (A rövidített órák időtartama 40 perc, a szüneteké 10 perc.)

A csengetés időrendje rövidített órák és szünetek esetén:

1. óra
2. óra
3. óra
4. óra
5. óra
6. óra
7. óra
  8:00 -   8:40
  8:50 -   9:30
  9:40 - 10:20
10:30 - 11:10
11:20 - 12:00
12:10 - 12:50
13:00 - 13:40
10 perc szünet
10 perc szünet
10 perc szünet
10 perc szünet
10 perc szünet
10 perc szünet

Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8:00 óra és 16:00 óra között.
Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza.

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit (a mellékhelyiségek kivételével) csak valamelyik nevelő felügyeletével használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat.

Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak.

ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE

Évnyitó: 2020. szeptember 1. Reggel 8 órakor. Gyülekezés az osztálytermekben 3/4 8-kor.
Őszi szünet: 2020. október 23-
2020. november 1.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. október 22. (csütörtök),
a szünet utáni első tanítási nap: 2020 .november 2 (hétfő).
Téli szünet: 2020. december 19-
2021. január 3.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. december 18. (péntek),
a szünet utáni első tanítási nap: 2021. január 4. (hétfő).
Félév vége: 2021. január 22. Félévi értesítő: 2021. január 29., péntek
Tavaszi szünet: 2021. április 1-
2021. április 6.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. március 30. (kedd),
a szünet utáni első tanítási nap: 2021. április 7. (szerda).
Utolsó tanítási nap: 2021. június 15.
Tanévzáró: 2021. június 18. Ballagás és tanévzáró ünnepély 17 órakor. Bizonyítványosztás.

PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI

1. Pedagógiai folyamatok

A kompetencia értékelése

Fejleszthető területek:
Az intézményi stratégiai dokumentumok módosítása. A pedagógus önértékelés fejlesztési terveinek beépítés a pedagógiai folyamatokba.

Kiemelkedő területek:
Megfelelő szakmai szempontok alapján kialakított keretek, elvárások. Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja, és a dokumentumokban nyomon követhető. A pedagógusok felelősséggel és személyes példamutatással végzik munkájukat. A nyelvi profillal kapcsolatos tevékenységeket, rendezvényeket éves szinten körültekintően megszervezik. Biztosított a fenntartóval a korrekt együttműködés.

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

A kompetencia értékelése

Fejleszthető területek:

A tanulás tanításának a módszertana. A tehetséges tanulók gondozásának megerősítése tanórai keretek között is.

Kiemelkedő területek:
A különleges bánásmódot igénylő tanulók feltárása, továbbfejlesztése. Sok és sokféle közösségi programot szervez az intézmény az életkori sajátosságokat és szakmai célokat figyelembe véve. A beszámolókban megjelennek az alapelvek és a feladatok megvalósításának keretei, szem előtt tartva a munkaközösségek, kiemelve az osztályfőnökök tevékenységét. Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés megvalósítása változatos programokkal.

3. Eredmények

A kompetencia értékelése

Fejleszthető területek:

A nyelvi mérések eredményeinek és a 2015 után elért versenyeredmények közzététele. Tanulókövetés rendje.

Kiemelkedő területek:

Kompetenciamérés intézkedési terveiben a PDCA ciklus működtetése. Második és negyedik évfolyamon végzett belső mérések illetve a szaktárgyi év végi felmérések részletes elemzése. A nyolcadikos tanulók nyelvvizsgáinak száma. Tanulói munka eredményességének támogatása akár munkaidőn kívül is.

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

A kompetencia értékelése

Fejleszthető területek:
Belső tudásmegosztás hatékonyságának növelése és a jó gyakorlatok lehetőségeinek átadása.

Kiemelkedő területek:
Az intézmény vezetése ösztönzi a munkaközösségek önállóságát és hatékonyan támaszkodik a munkaközösségek és vezetőik munkájára. Többirányú információáramlás megvalósulása. A belső kapcsolattartás formái: elektronikusan, papír alapon és szóban. A pedagógusok együttműködőek a pedagógiai munkát segítőkkel.

5. Az intézmény külső kapcsolatai

A kompetencia értékelése

Fejleszthető területek:

Panaszkezelés rendjének kialakítása írásban is.

Kiemelkedő területek:

Működő belső kapcsolatok, kapcsolat keresése, építése külső partnerekkel. Azonosított külső szakmai kapcsolatokkal rendelkezik.

6. A pedagógiai munka feltételei

A kompetencia értékelése

Fejleszthető területek:

Szervezeti kultúra fejlesztése az innovációk támogatása érdekében. A döntés előkészítés tervezettebb megvalósítása.

Kiemelkedő területek:
Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. Sporteszközök beszerzése és külföldi utak anyagi támogatása pályázatokkal. Az iskolát támogató alapítvánnyal kialakított szoros együttműködés az infrastruktúra fenntartása és fejlesztése érdekében.

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

A kompetencia értékelése

Fejleszthető területek:

A pedagógiai program módosításakor a jövőkép átgondolása.

Kiemelkedő területek:
A pedagógiai programban meghatározott fő célkitűzések, angol nyelv és német nemzetiségi nyelv oktatása, integráció megvalósítása. Törvényi megfelelésre való törekvés a gyors változások tükrében.

PEDAGÓGUSOK SZAKKÉPZETTSÉGE

Név Szak Osztály E-mail címek
Kerekes Zsolt
(egyetem)
igazgató
angol nyelv

5. N
info@filleriskola.hu
Tatárné Solymosi Anita
(főiskola)
igazgatóhelyettes
ének-zene

4. A, 4. B
filler.tatarne@gmail.com
Vajayné Horváth Orsolya
(egyetem)
igazgatóhelyettes
fizika

7. A, 7. B, 7. N, 8. AB, 8. BN
filler.orsineni@gmail.com
Ádász Edina
(főiskola)
angol nyelv
etika
1. B, 2. B, 5. A, 5. N, 7. B
7. B
filler.adasz@gmail.com
Balázs Zoltán
(egyetem)
földrajz
testnevelés
7. A, 7. B, 7. N, 8. AB
5. B, 6. B, 6. C, 7. N, 8. AB
fillerbalazsz@gmail.com
Balla Enikő
(egyetem)
angol nyelv
magyar nyelv és irodalom
napközis foglalkozás
7. N
7. N, 8. AB, 8. BN
felső tagozat
ballaenikofiller@gmail.com
Bodó Szilvia
(főiskola)
tanító
digitális kultúra
informatika
4. A
5. N
4. A, 4. B, 4. N
filler.bodoszilvi@gmail.com
Bogdánffy Rita német hon- és népismeret
német nyelv és irodalom
4. N
5. N, 6. N, 7. N
bogdanffyrita1980@gmail.com
Borlai Lili Kinga napközis tanító
technika és tervezés
testnevelés
1. N, 4. N
1. N
5. B
 
Borosné Nemes Krisztina
(egyetem)
digitális kultúra
életvitel és gyakorlati ismeretek
informatika
technika és tervezés
5. A, 5. B
6. A, 6. B, 6. C, 6. N, 7. A, 7. B
6. A
5. A, 5. B, 5. N
bnenemeskrisztina@gmail.com
Budai Judit tanító 1. B b.judit.tanito@gmail.com
Csongrádi János
(főiskola)
digitális kultúra
informatika 
5. B
6. A, 6. B, 6. C, 6. N, 7. A, 7. B,
7. N, 8. AB, 8. BN
filler.csongradi@gmail.com
Dancsházi Zsuzsanna etika
ének-zene


napközis foglalkozás
5. N, 6. A, 6. C, 7. A, 7. N
2. B, 3. B, 5. A, 5. B, 5. N, 6. A,
6. B, 6. C, 6. N, 7. A, 7. B, 7. N,
8. AB, 8. BN
felső tagozat
filler.dancshazizs@gmail.com
Dávid Judit napközis tanító
angol nyelv
testnevelés
2. B
1. A, 1. B, 2. B, 3. A
2. B
filler.david.judit@gmail.com
Dobos Gábor
(főiskola)
napközis tanító
életvitel és gyakorlati ismeretek
testnevelés
3. B
3. B
4. A
filler.dobos@gmail.com
Dömötör Andrea
(főiskola)
földrajz
matematika
természetismeret
8. BN
6. B, 6. N, 8. AB, 8. BN
6. B
filler.domotor@gmail.com
Fazekas Mihály Zsolt magyar nyelv és irodalom
történelem
etika
5. A, 6. A, 6. B, 7. B
5. A
5. A
misi.fazekas.zs@gmail.com
Fehérvári-Kis Enikő napközis tanító
életvitel és gyakorlati ismeretek
technika és tervezés
3. N
2. A, 2. B, 3. N, 4. B, 4. N
1. A, 1. B
kisfehervari@gmail.com
Fogarasi Judit angol nyelv
etika
1. A, 5. B, 6. A, 6. B, 8. B
8. BN
filler.fogarasijudit@gmail.com
Gubekné Berényi Krisztina
(főiskola)
napközis tanító
ének-zene
testnevelés
2. A, 4. N
2. A
2. A
filler.gubekne@gmail.com
Hajdrikné Mikó Andrea
(főiskola)
tanító 2. B mikoandi1@gmail.com
Hajszár Hajnalka
(főiskola)
kémia
matematika
etika
7. A, 7. B, 7. N
5. A, 5. B, 6. C, 7. N
5. B
fillerhajnineni@gmail.com
Horváth Gabriella
(egyetem)
magyar nyelv és irodalom
magyar nyelv
történelem
napközis foglalkozás
5. B, 5. N, 6. N, 7. A
6. C
8. BN
felső tagozat
filler.horvathg@gmail.com
Huberné Szabó Kinga
(főiskola)
tanító
napközis foglalkozás
4. B
2. B
h.szabokinga@gmail.com
Karádyné Hock Márta
(főiskola)
hon- és népismeret
könyvtár
napközis foglalkozás
5. A, 5. B

felső tagozat
filler.martakaradyne@gmail.com
Kissné Kovács Anna matematika 5. N, 6. A, 7. A, 7. B kissne.kovacs.anna@gmail.com
Kobjakov Tamara
(főiskola)
angol nyelv 2. A, 4. B, 6. B, 7. A filler.kobjakov@gmail.com
Kovács Liliána rajz és vizuális kultúra

vizuális kultúra
napközis foglalkozás
6. A, 6. B, 6. C, 6. N, 7. A, 7. B,
7. N, 8. AB, 8. BN
5. A, 5. B, 5. N
felső tagozat
kovacslilianarajz@gmail.com
Lazaridisz Réka napközis tanító
testnevelés
1. B
1. B
 
Madarász Petra

napközis tanító
életvitel és gyakorlati ismeretek

3. A
3. A, 3. B
madaraszpetra99@gmail.com
Magyar Zoltán
(egyetem)
testnevelés  5. N, 6. A, 6. N, 7. A, 7. B, 8. BN fillermagyarzoli@gmail.com
Matiszlovicsné Pallos Katalin
(főiskola)
biológia
etika
kémia
természetismeret
természettudomány
7. A, 7. B, 7. N, 8. AB, 8. BN
6. N
8. AB, 8. BN
6. A, 6. B, 6. C, 6. N
5. A, 5. B, 5. N
fillermatiszkati@gmail.com
Megyeri Ágnes német életvitel
német hon- és népismeret
német rajz
német testnevelés
testnevelés
2. N, 3. N
2. N, 3. N
2. N, 3. N
2. N, 3. N, 4. N
1. N
 
Ördög Rövid Gabriella
(főiskola)
tanító 4. N rovidgabifiller@gmail.com
Pap-Kugler Henriett napközis tanító
testnevelés
napközis foglalkozás
4. B
4. B, 5. B
felső tagozat
 
Papp Szilvia
(főiskola)
angol nyelv  2. A, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B,
6. A, 6. N
filler.pappszilvia@gmail.com
Pátkai Anna ének-zene
német ének
német hon- és népismeret
német nyelv és irodalom
1. N
4. N
1. N
1. N, 2. N, 3. N, 4. N
filler.patkaianna@gmail.com
Pátkai Sándorné
(főiskola)
tanító
napközis tanító
4. N
4. N
filler.patkaiedit@gmail.com
Pinczési Zsuzsa Mariann
(főiskola)
napközis tanító
matematika
technika és tervezés
testnevelés
1. A
1. A
1. A
1. A
fillerpinczesi@gmail.com
Sárady Gyula
(főiskola)
napközis tanító
életvitel és gyakorlati ismeretek
rajz és vizuális kultúra
testnevelés
4. A, 4. B
4. A
4. A
4. A
filler.sarady@gmail.com
Sáradyné Kántor Judit
(egyetem)
angol nyelv
etika
3. B, 5. A, 6. N, 8. AB
8. AB
filler.saradyne@gmail.com
Simon Marianna tanító 3. N simart.simon@gmail.com
Siposs Katalin
(főiskola)
tanító 3. A filler.siposskatalin@gmail.com
Sulyokné Schillerwein Eleonóra
(főiskola)
történelem

etika
5. B, 5. N, 6. A, 6. B, 6. C, 6. N,
7. A, 7. B, 7. N, 8. AB
6. B
filler.eleonora@gmail.com
Szabó Andrea
(egyetem)
német hon- és népismeret
német nyelv és irodalom
német történelem
5. N, 6. N, 7. N, 8. N
7. N, 8. N
5. N, 6. N, 7. N, 8. N
szaboandrea@freemail.hu
Szabó Edit
(főiskola)
tanító 3. B szaboditte2@gmail.com
Szabó Henrietta
(főiskola)
angol nyelv 4. A, 5. B, 6. C, 8. N henni.szabo@gmail.com
Szirochman Éva Barbara napközis tanító
életvitel és gyakorlati ismeretek
2. N
2. A, 2. B, 2. N, 4. A, 4. N
filler.evaneni@gmail.com
Szukics Zsuzsanna
(egyetem)
német biológia
német hon- és népismeret
német nyelv és irodalom
német természetismeret
természettudomány
7. N, 8. N
4. N
5. N, 6. N
6. N
5. N
zsuzsannaszukics@gmail.com
Törökné Orbán Zsuzsanna
(főiskola)
magyar irodalom
napközis tanító
6. C
felső tagozat
filler.orbanzsuzsa@gmail.com
dr. Vasné Légrády Mariann
(egyetem)
tanító
napközis tanító
2. N
4. N
legrady.mariann@gmail.com
Veres Anita német életvitel
német hon- és népismeret
német nyelv és irodalom
német rajz
2. N, 3. N
3. N
1. N, 2. N, 3. N, 4. N
2. N, 3. N
anita.veres14@gmail.com
Vető Nóra
(főiskola)
tanító 1. A vetonorafiller@gmail.com
Weimann-Kamarás Csilla
(főiskola)
tanító 2. A filleresc@gmail.com

Név Szak Osztály E-mail címek
Csörgő Zoltán buddhista hittan 4-6. és 8. évfolyam csorgo.zoltan@gmail.com
Dalmatiné Márkus Brigitta katolikus hittan 1., 3., 7. és 8. évfolyam briginenihittan@gmail.com
Ambrus Beáta katolikus hittan 2. és 4-6. évfolyam ambetti20@gmail.com
Kovács Kata evangélikus hittan 1. és 3-8. évfolyam kovacskatha@gmail.com
Rapi-Legény Zsuzsa zsidó hittan 3. évfolyam
Sztelek Csilár református hittan 1-8. évfolyam posfai.csilar@gmail.com

Név Szak Osztály E-mail címek
Pallag Ilona fejlesztő pedagógus alsó tagozat ilona.pallag@gmail.com
Patakiné Tholt Ágnes fejlesztő pedagógus felső tagozat fillerpatakineagnes@gmail.com
Pethe Sára gyógytestnevelő pethesara@gmail.com
Balló Anna iskolapszichológus

A NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐK

Név Munkakör
Fekete Csilla iskolatitkár
Mayer Veronika iskolatitkár
Hrabovszky Attila Károlyné pedagógiai asszisztens
Kiss Judit pedagógiai asszisztens
Strausz Tünde pedagógiai asszisztens

AZ ORSZÁGOS MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS EREDMÉNYEI

2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
matematika 6. o. 573 568 519 547 541 1568 1556 1533 1580 1533 1607 1548 1587 1665 1580
országos átlag 500 505 500 499 489 1498 1486 1489 1489 1491 1497 1486 1497 1499 1495
eltérés az országos átlagtól +73 +63 +19 +48 +52 +70 +70 +44 +91 +42 +110 +62 +90 +166 +85
olvasás-szövegértés 6. o. 563 593 542 564 576 1602 1535 1558 1654 1558 1624 1612 1618 1649 1591
országos átlag 500 509 516 519 513 1483 1465 1472 1497 1481 1488 1494 1503 1492 1499
eltérés az országos átlagtól +63 +84 +26 +45 +63 +119 +70 +86 +157 +77 +136 +118 +115 +157 +92
matematika 8. o. 560 557 530 496 1676 1580 1610 1644 1613 1634 1639 1655 1667 1703
országos átlag 494 491 497 484 1622 1601 1612 1620 1617 1618 1597 1612 1614 1624
eltérés az országos átlagtól +66 +66 +33 +13 +54 -21 -2 +24 -4 +16 +42 +43 +53 +79
olvasás-szövegértés 8. o. 524 577 549 514 1653 1540 1666 1587 1580 1628 1674 1612 1627 1668
országos átlag 497 497 506 502 1583 1577 1567 1555 1557 1567 1568 1571 1602 1608
eltérés az országos átlagtól +27 +80 +43 +12 +70 -37 +99 +32 +23 +61 +106 +41 +25 +60

(Megjegyzés: 2003-ban és 2004-ben nem volt 8. évfolyamos mérés, 2006-ban pedig a 6. évfolyamon nem volt központi kiértékelés.)


A TANULÓK LE- ÉS KIMARADÁSÁVAL, ÉVFOLYAMISMÉTLÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATOK

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jelenlegi létszám (fő): 495 518 519 539 599 624 617 651 650 650 649 602 580
ebből külföldi vagy magántanuló (fő): 17 24 24 28 35 40 43 37 40 37 41

26

22
Idei tanévben távozottak száma: 9 7 9 4 15 22 32 14 32 22 41 22 58
Idei tanévben érkezettek száma: 21 16 15 26 58 28 19 29 14 19 26 20 35
Bukott tanulók száma: 3 1 2 2 1 0 2 5 2 1 1 0 0
Összes bukás száma
(egy tanuló több tárgyból is bukhat):
7 1 2 6 1 0 5 6 2 1 1 0 0
Évismétlések száma: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VOLT DIÁKJAINK KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI EREDMÉNYEI

Tanév Évfolyam Tanulmányi eredmények
(átlagok átlaga)
Magyar
(átlag)
Matematika
(átlag)
2012/2013. 9. 4,15 3,83 3,33
2013/2014. 7. 4,79 4,81 4,38
2013/2014. 10. 3,93 3,67 3,33
2014/2015. 7. 4,78 4,83 4,67
2014/2015. 8. 4,84 4,81 4,50
2014/2015. 9. 3,44 3,05 2,90
2014/2015. 10. 3,41 2,93 3,14
2014/2015. 11. 3,58 4,00 3,00

A TANÓRÁN KÍVÜLI EGYÉB FOGLALKOZÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK LEHETŐSÉGEI

SPORTFOGLALKOZÁSOK A KOLONICS-TEREMBEN - 2020/2021. (Kis tornaterem)

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
         
         
         

SPORTFOGLALKOZÁSOK A HAJÓS ALFRÉD-TEREMBEN - 2020/2021. (Nagy tornaterem)

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
         
         
         
         

SPORTFOGLALKOZÁSOK AZ UDVARON:

Atlétika (2-8. osztály): 1. csoport: kedd 15:00-15:45 és csütörtök 15:00-15:45
2. csoport: kedd 15:45-16:30 és csütörtök 15:45-16:30

A HÁZI FELADATOK ÉS AZ ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI

A házi feladatok kiadásának és ellenőrzésének alapelvei

 • A házi feladatok korosztálytól függetlenül sarkallják a diákot állandó önellenőrzésre!
 • A házi feladatok segítsék elő a szülők tájékoztatását gyermekük iskolában végzett munkájáról, az iskolában folyó munkáról.
 • A napközis kollégák folyamatosan tájékoztassák a pedagógusokat a házi feladatok mennyiségéről, azok megoldásáról egyénre szabottan is!
 • A házi feladatok mindig kerüljenek ellenőrzésre!
 • Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok elvégzését – a befektetett munka arányában – jutalmazni kell.
 • Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik óráról a másikra szokásos.
 • A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy internetes kutatómunka, képzőművészeti alkotás, technikai eszköz készítése) az elkészítés határidejét különös gonddal, a tanulók egyéb kötelezettségeire tekintettel kell megállapítani.
 • A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó feladatokat (pl. versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezően előírni, aki a versenyzést, illetve az önálló kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként vállalta.

Az írásbeli beszámoltatás rendje és korlátai

 • Témazáró dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb egy héttel a dolgozatírás előtt bejelenti, a dolgozatot két héten belül kijavítja, egy napon kettőnél több témazáró dolgozatot nem íratunk.
 • Egyéb dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb az előző tanítási órán bejelenti, a dolgozatot két héten belül kijavítja;
 • A szaktanár egy tantárgyból nem írat újabb dolgozatot mindaddig, amíg az előződolgozatot kijavítva ki nem adta a tanulóknak.
 • A félévi és tanév végi minősítés nem alakítható ki csak írásbeli számonkérés alapján született érdemjegyekből azokból a tantárgyakból, amelyek alkalmasak a szóbeli kifejezőkészség fejlesztésére.
 • A diákok írásbeli dolgozatait, beszedett füzetét, beadott munkáját (házi dolgozatok, tanulói kutatómunkák anyaga) rövid időn belül értékelni, javítani kell.
OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI

Intézményünkben az alábbi tanulmányok alatti vizsgák lehetnek

 • Osztályozó vizsga: a tanulónak a félévi és tanév végi osztályzat megállapításához a készségtárgyak kivételével osztályozó vizsgát kell tennie, ha
  • tanulmányait magántanulóként folytatja,
  • a jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
  • egy adott tantárgyból az éves mulasztása meghaladja a tanítási órák húsz százalékát,
  • engedélyezték számára, hogy egy vagy több tantárgy követelményének az előírtnál rövidebb vagy hosszabb idő alatt tegyen eleget.
 • Különbözeti vizsga: Iskolánkba felvett tanuló esetén különbözeti vizsgát kell tenni a nem tanult tantárgyakból. A német nemzetiségi tagozatra jelentkezők estén német nyelvből is.
 • Javítóvizsga: A tanulónak javítóvizsgán kell számot adni tudásáról, ha
  • tanév végén elégtelen osztályzatot kapott,
  • igazolatlanul távol maradt az osztályozó vagy különbözeti vizsgáról,
  • az osztályozó vagy különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott. Ebben az esetben a következő vizsgaidőszakban kell javítóvizsgát tenni.

A javítóvizsga tanév végén utólagosan letehető vizsga azokból a tantárgyakból, amelyekből a tanuló tudását elégtelennel minősítették, vagy az osztályozó vizsgán a tudását részére felróható szabálytalanság vagy ok miatt nem tudták minősíteni. Mint a jogszabályi rendelkezésből következik – szemben az osztályozó vizsgával - a tanuló alanyi joga, hogy javítóvizsgát tegyen.

 • Pótló vizsga: Amennyiben a tanuló az osztályozó, különbözeti vagy javítóvizsgáról igazoltan távol marad, pótló vizsgát tehet. A pótló vizsgát lehetőleg ugyanabban a vizsgaidőszakban kell letenni. Pótló vizsgát csak az elmaradt vizsgarészekből kell tenni.

Vizsgaidőszakok

A tanulmányok alatti vizsgák időpontját az iskola saját hatáskörben a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló miniszteri rendelet előírásaira tekintettel határozza meg. A vizsgaidőszakot az iskola éves munkaterve, a tanév helyi rendje rögzíti, és arról az intézmény vezetője tájékoztatja a tanulókat. A rendes vizsgaidőszakban bármely vizsgafajta letehető. A rendes vizsgaidőszakok a következők:

 • Félévi: a tanév I. félévét záró, az éves munkaterv által meghatározott félévi osztályozó értekezlet előtti 10 tanítási nap.
 • Év végi: a tanév végén, az éves munkaterv által meghatározott év végi osztályozó értekezlet előtti 10 tanítási nap.
 • Nyári: a nevelési év vége, augusztus hónap utolsó 10 munkanapja.

A vizsgák követelménye

A vizsgák követelménye a helyi tantervben szereplő, az adott tanévre vonatkozó tananyag. Osztályozó vizsgán a tanuló a készségtárgyak kivételével minden tantárgyból beszámol tudásáról.

ISKOLAI OSZTÁLYOK SZÁMA, A TANULÓK LÉTSZÁMA

Osztály Osztályfőnök (osztályfőnök helyettes) - napközis tanító Létszám
1. A Vető Nóra – Pinczési Zsuzsa Mariann 28
1. B Budai Judit – Lazaridisz Réka 28
1. N Pátkai Sándorné – Borlai Lili 25
2. A Weimann-Kamarás Csilla – Gubekné Berényi Krisztina 28
2. B Hajdrikné Mikó Andrea – Dávid Judit 26
2. N dr. Vasné Légrády Mariann – Szirochman Éva Barbara 26
3. A Siposs Katalin – Madarász Petra 19
3. B Szabó Edit – Dobos Gábor 24
3. N Simon Marianna – Fehérvári-Kiss Enikő 23
4. A Bodó Szilvia – Sárady Gyula 31
4. B Huberné Szabó Kinga – Pap-Kugler Henrietta 30
4. N Ördög Rövid Gabriella 29
5. A Fazekas Mihály (Dancsházi Zsuzsanna) 24
5. B Hajszár Hajnalka (Horváth Gabriella) 21
5. N Bogdánffy Rita (Szukics Zsuzsanna) 25
6. A Kissné Kovács Anna (Magyar Zoltán) 21
6. B Sulyokné Schillerwein Eleonóra (Csongrádi János) 25
6. C Szabó Henrietta (Papp Szilvia) 22
6. N Matiszlovicsné Pallos Katalin (Balázs Zoltán) 27
7. A Kobjakov Tamara (Karádyné Hock Márta) 18
7. B Ádász Edina (Borosné Nemes Krisztina) 21
7. N Balla Enikő (Kovács Liliána) 20
8. AB Sáradyné Kántor Judit (Vayainé Horváth Orsolya) 23
8. BN Dömötör Andrea (Fogarasi Judit) 28
Kezdőlap :: Általános bevezető :: Angol tagozat :: Német tagozat :: Óraterv
Az alapítványról :: Fogadó órák, értekezletek :: Tanév rendje :: Iskolai dokumentumok