Közzétételi lista
a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján

Felvételi lehetőségek
Beiratkozás ideje, egyéb információk
Nyitva tartás rendje
Iskolai tanév helyi rendje
Szervezeti és működési szabályzat, házirend, pedagógiai program
Pedagógusok szakképzettsége
A nevelő és oktató munkát segítők
Az országos mérés-értékelés eredményei
Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói
Volt diákjaink középiskolai tanulmányi eredményei
Mindennapos testedzés lehetősége
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
Osztályozó vizsgák követelményei
Iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma

NYITVA TARTÁS RENDJE

Házirend, 6.§, 2.

Az intézmény tanítási napokon 7:00 órától 21:00 óráig tart nyitva. A tanulók felügyeletét ezen belül az iskola hétfő-péntek 7:00 órától 16:00-ig, a szülő írásbeli kérelmére 18:00 óráig biztosítja. A tanítás előtti gyülekezés helye az ebédlő az alsó tagozat számára (illetve az ebédlő előtti aula a felső tagozat részére).

A tanulóknak a tanítás kezdete előtt legalább 10 perccel az iskolában kell lenniük. 7:50 utáni érkezés esetén késést írunk be, havi ötnél több késés után a havi magatartás jegyből egy jegyet levonunk.

Érkezéskor a felsősöknek az ellenőrző könyvüket az ügyeletes tanárnak/pedagógus asszisztensnek felszólítás nélkül fel kell mutatniuk.

Az osztálytermekbe a tanulók reggel 7:30 után mehetnek be. A szülők gyermekeiket csak az iskola kapujáig kísérhetik. Kivételt képez ez alól a szeptemberi hónap az első évfolyamosok számára, amikor a szülők felkísérhetik a gyermeküket az osztályterembe. Reggel 7:50 után szülők nem tartózkodhatnak az iskola épületében. 14-16 óráig aszülő a portán kérheti ki gyermekét, majd a pedagógus asszisztensek adják ki a szülőnek a gyermeket. 16 óra után a szülő az összevont délutáni foglalkozás termében veheti át a gyermekét; a saját terembe ekkor már nincs lehetőség bemenni. Ezek után a szülőnek és gyermekének az iskola épületét haladéktalanul el kell hagynia.

Az iskolában portaszolgálat működik a nyitva tartás ideje alatt. A tanítás megkezdése után az iskola kapuját zárva kell tartani, melyet az érkezők vagy távozók számára a portás nyit ki. A szülő pedagógussal egyeztetett időpontra bejöhet az iskolába, amennyiben a pedagógusnak fogadó órájavan, illetve a portán lévő beléptető könyvben a pedagógus előre jelzi a találkozót.

Házirend, 6.§, 3.

A csengetés és a szünetek rendje a tanítási órák és az óraközi szünetek időtartamát határozza meg. A tanítás kezdete 8:00 óra. A tanítási órák időtartama 45 perc.

Becsengetés után a tanulók fegyelmezetten várják a pedagógust az osztálytermekben, illetve az órarend szerint kijelölt szaktantermek előtt. A szaktantermekbe és a tornaterembe csak a szaktanár engedélyével és kizárólag szaktantárgyi felszereléssel lehet belépni! A szünetek alatt az ügyeletes tanár döntése szerint a tanteremben, a folyosón vagy az udvaron kell tartózkodni. (A szünetek rendjének esetleges módosításait az éves munkaterv tartalmazza.)

Udvari szünet esetén a tanulónak jelzőcsöngetéskor kötelessége haladéktalanul az udvart elhagyni és az osztályterembe vonulni.

A csengetés időrendje:

1. óra
2. óra
3. óra
4. óra
5. óra
6. óra
7. óra
  8:00 -   8:45
  9:00 -   9:45
10:00 - 10:45
11:00 - 11:45
12:00 - 12:45
13:00 - 13:45
14:00 - 14:45
15 perc szünet
15 perc szünet
15 perc szünet
15 perc szünet
15 perc szünet
15 perc szünet

Az alsó tagozaton az első óraközi szünet a reggeli szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben, illetve az iskolai étkezőben étkezhetnek.

Indokolt esetben az intézmény vezetője rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. (A rövidített órák időtartama 40 perc, a szüneteké 10 perc.)

A csengetés időrendje rövidített órák és szünetek esetén:

1. óra
2. óra
3. óra
4. óra
5. óra
6. óra
7. óra
  8:00 -   8:40
  8:50 -   9:30
  9:40 - 10:20
10:30 - 11:10
11:20 - 12:00
12:10 - 12:50
13:00 - 13:40
10 perc szünet
10 perc szünet
10 perc szünet
10 perc szünet
10 perc szünet
10 perc szünet

Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8:00 óra és 16:00 óra között.
Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza.

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit (a mellékhelyiségek kivételével) csak valamelyik nevelő felügyeletével használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat.

Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak.

ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE

Évnyitó: 2018. szeptember 3. Reggel 8 órakor. Gyülekezés az osztálytermekben 3/4 8-kor.
Őszi szünet: 2018. október 29-
november 2.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018. október 26. (péntek),
a szünet utáni első tanítási nap: 2018 .november 5. (hétfő).
Téli szünet: 2018. december 21-
2019. január 2.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018. december 20. (csütörtök),
a szünet utáni első tanítási nap: 2019. január 3. (csütörtök).
Félév vége: 2019. január 25. Félévi értesítő: 2019. február 1., péntek
Tavaszi szünet: 2019. április 18-
április 23.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. április 17. (szerda),
a szünet utáni első tanítási nap: 2019. április 24. (szerda).
Utolsó tanítási nap: 2019. június 14.
Tanévzáró: 2019. június 19. Ballagás és tanévzáró ünnepély 17 órakor. Bizonyítványosztás.

PEDAGÓGUSOK SZAKKÉPZETTSÉGE

Név Szak Osztály
Kerekes Zsolt
(egyetem)
igazgató
angol fakultáció

7. N
Tatárné Solymosi Anita
(főiskola)
igazgatóhelyettes
ének-zene

2. A, 2. B
Vajayné Horváth Orsolya
(egyetem)
igazgatóhelyettes
fizika

7. AB, 7. N, 8. AC, 8. BC, 8. N
Ádász Edina
(főiskola)
angol nyelv
angol fakultáció
3. A, 3. B, 5. B, 8. AC
8. N
Balássyné Vass Judit
(főiskola)
tanító
napközis tanító
1. N
4. N
Balázs Zoltán
(egyetem)
földrajz
testnevelés
8. AC, 8. BC, 8. N
5. N, 6. A, 6. B, 7. N, 8. BC
Balla Enikő
(egyetem)
angol nyelv
angol fakultáció
magyar nyelv és irodalom
2. A, 2. B, 3. B
5. N
5. N, 6. A, 8. BC
Balló Anna
(egyetem)
pszichológus
Bodó Szilvia
(főiskola)
tanító
informatika
2. A
4. A, 4. B, 4. C, 4. N
Borosné Nemes Krisztina
(egyetem)
életvitel és gyak. ism.
informatika
5. A, 5. B, 5. N, 6. A, 6. B, 6. N, 7. AB
5. A, 5. N, 7. AB
Csányi László
(főiskola)
napközis tanító
testnevelés 
2. B, 4. N
2. B
Csíkos Eszter
(főiskola)
napközis tanító
életvitel és gyak. ism.
rajz és vizuális kultúra
3. N
2. A, 2. B, 2. N, 4. A
2. N
Csiszár Christine
(főiskola)
német életvitel
német nyelv és irodalom 
német rajz
német testnevelés
2. N, 3. N
1. N, 4. N, 5. N, 6. N
2. N, 3. N
4. N
Csongrádi János
(főiskola)
informatika  4. N, 5. B, 5. N, 6. A, 6. B, 6. N, 7. N, 8. AC, 8. BC, 8. N
Dancsházi Zsuzsanna
(egyetem)
ének-zene
etika 
5. A, 5. B, 5. N, 6. A, 6. B, 6. N, 7. AB, 7. N, 8. AC, 8. BC, 8. N
5. B, 5. N, 6. A, 6. B, 6. N, 7. AB, 7. N, 8. AC, 8. BC
Dobos Gábor
(főiskola)
napközis tanító
testnevelés 
1. B
1. B, 2. A
Dömötör Andrea
(főiskola)
földrajz
matematika
természetismeret
7. AB, 7. N
6. A, 6. B, 8. BC
5. A, 5. B, 6. A, 6. B
Fazekas Irén Abigél napközis tanító
testnevelés 
4. C, 4. N
4. C
Fehérvári-Kiss Enikő napközis tanító
életvitel és gyak. ism.
rajz és vizuális kultúra
1. N
1. N, 2. A, 2. B
2. A
Fogarasi Judit angol nyelv 4. A, 4. B, 4. C, 6. B, 7. AB
Gubekné Berényi Krisztina
(főiskola)
napközis tanító
ének-zene
testnevelés 
3. A, 4. B, 4. N
3. A, 4. B
4. B
Hajdrikné Mikó Andrea
(főiskola)
tanító
napközis tanító
4. B
4. B, 4. N
Hajszár Hajnalka
(főiskola)
kémia
matematika
7. AB, 7. N
7. AB, 7. N, 8. AC, 8. N
Harmath Artemisz magyar nyelv és irodalom 5. B, 6. B, 6. N
Honos Pia
(főiskola, német nyelvtanár)
német életvitel
német ének
német nyelv és irodalom
német rajz
német testnevelés 
2. N
1. N, 4. N
1. N, 2. N, 3. N
2. N
1. N, 2. N
Horváth Gabriella
(egyetem)
magyar nyelv és irodalom
történelem
5. A, 7. AB, 7. N, 8. AC, 8. N
6. N
Huberné Szabó Kinga
(főiskola)
tanító
napközis tanító
2. B
2. B
Janovszki Hanga napközis tanító
ének-zene
testnevelés
4. A
4. A
4. A
Karádyné Hock Márta
(főiskola)
hon- és népismeret
könyvtár 
5. A, 5. B
Kiss Virág
(főiskola)
tanító 4. A
Kissné Kovács Anna matematika 5. A, 5. B, 5. N, 6. N
Kobjakov Tamara
(főiskola)
angol nyelv 2. B, 4. B, 5. A, 6. B
Magyar Zoltán
(egyetem)
testnevelés  5. A, 5. B, 6. N, 7. AB, 8. AC, 8. N
Matiszlovicsné Pallos Katalin
(főiskola)
biológia
etika
kémia
természetismeret
7. AB, 7. N, 8. AC, 8. BC, 8. N
5. A, 8. N
8. AC, 8. BC, 8. N
5. A, 5. B, 5. N, 6. A, 6. B, 6. N
Mélyvölgyiné Pintér Judit
(főiskola)
tanító
rajz és vizuális kultúra
3. B
4. A
Ördög Rövid Gabriella
(főiskola)
tanító
ének-zene
2. N
1. A, 1. B
Pallag Ilona
(egyetem)
fejlesztés  1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 3. C, 4. A, 4. B, 5. B, 6. A, 6. B, 7. AC, 7. N, 8.
Parti-Brabanti Barbara
(főiskola, nemzetiségi [német] tanító)
német életvitel
német honismeret
német nyelv és irodalom
német rajz
német testnevelés
3. N
1. N, 2. N, 3. N
2. N, 3. N, 4. N
3. N
3. N
Pátkai Sándorné
(főiskola)
tanító
ének-zene
3. N
3. B
Pinczési Zsuzsa Mariann
(főiskola)
napközis tanító
német testnevelés
testnevelés
2. A, 4. C
1. N
2. A
Sárady Gyula
(főiskola)
rajz és vizuális kultúra
testnevelés
napközis tanító
3. A, 5. A, 5. B, 5. N, 6. A, 6. B, 6. N, 7. AB, 7. N, 8. AC, 8. BC, 8. N
3. A
3. A, 4. N, felső tagozat
Sáradyné Kántor Judit
(egyetem)
angol nyelv  1. A, 1. B, 3. A, 6. A, 8. BC
Simon Mariann napközis tanító
rajz és vizuális kultúra
1. A
1. A
Siposs Katalin
(főiskola)
tanító
életvitel és gyak. ism.
1. A
1. B
Sulyokné Schillerwein Eleonóra
(főiskola)
történelem  5. A, 5. B, 5. N, 6. A, 6. B, 7. AB, 7. N, 8. AC, 8. BC, 8. N
Szabó Andrea
(egyetem)
német honismeret
német nyelv és irodalom
német történelem
6. N, 7. N, 8. N
7. N, 8. N
5. N, 6. N, 7. N, 8. N
Szabó Edit
(főiskola)
tanító
életvitel és gyak. ism.
1. B
1. A
Szabó Henrietta
(főiskola)
angol nyelv
angol fakultáció
2. A, 2. B, 4. A, 4. C, 7. AB, 8. AC
6. N
Szukics Zsuzsanna
(egyetem)
német biológia
német honismeret
német nyelv és irodalom
német természetismeret
7. N, 8. N
4. N, 5. N
5. N, 6. N
5. N, 6. N
Törökné Orbán Zsuzsanna
(főiskola)
magyar nyelv és irodalom
napközis tanító
7. AB
3. A, felső tagozat
Tüdős Dóra napközis tanító
ének-zene
testnevelés
2. N, felső tagozat
4. C
2. N
dr. Vasné Légrády Mariann
(egyetem)
tanító
napközis tanító
4. N
4. N
Vető Nóra
(főiskola)
tanító
napközis tanító
3. A
3. A, 4. N
Weimann-Kamarás Csilla
(főiskola)
tanító
napközis tanító
4. C
4. C
Zságer László angol nyelv 8. BC

Név Szak Osztály
Bence Imre evangélikus hittan 8. évfolyam
Csörgő Zoltán buddhista hittan 2., 3., 4., 5., 6. és 8. évfolyam
Péterné Mestery Rita evangélikus hittan 1., 3., 4., 5. és 6. évfolyam
Radvánszki Péter zsidó hittan 7. évfolyam
Sztelek Csilár református hittan 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. évfolyam
Tóth Lászlóné katolikus hittan 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. évfolyam

A NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐK

Összesen 6 fő: 2 iskolatitkár, 3 pedagógiai asszisztens, 1 rendszergazda.

AZ ORSZÁGOS MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS EREDMÉNYEI

2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
matematika 6. osztály 573 568 519 547 541 1568 1556 1533 1580 1533 1607 1548 1587
országos átlag 500 505 500 499 489 1498 1486 1489 1489 1491 1497 1486 1497
eltérés az országos átlagtól +73 +63 +19 +48 +52 +70 +70 +44 +91 +42 +110 +62 +90
olvasás-szövegértés 6. osztály 563 593 542 564 576 1602 1535 1558 1654 1558 1624 1612 1618
országos átlag 500 509 516 519 513 1483 1465 1472 1497 1481 1488 1494 1503
eltérés az országos átlagtól +63 +84 +26 +45 +63 +119 +70 +86 +157 +77 +136 +118 +115
matematika 8. osztály 560 557 530 496 1676 1580 1610 1644 1613 1634 1639 1655
országos átlag 494 491 497 484 1622 1601 1612 1620 1617 1618 1597 1612
eltérés az országos átlagtól +66 +66 +33 +13 +54 -21 -2 +24 -4 +16 +42 +43
olvasás-szövegértés 8. osztály 524 577 549 514 1653 1540 1666 1587 1580 1628 1674 1612
országos átlag 497 497 506 502 1583 1577 1567 1555 1557 1567 1568 1571
eltérés az országos átlagtól +27 +80 +43 +12 +70 -37 +99 +32 +23 +61 +106 +41

(Megjegyzés: 2003-ban és 2004-ben nem volt 8. évfolyamos mérés, 2006-ban pedig a 6. évfolyamon nem volt központi kiértékelés.)


AZ INTÉZMÉNY LEMORZSOLÓDÁSI, ÉVISMÉTLÉSI MUTATÓI

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Jelenlegi létszám (fő): 495 518 519 539 599 624 617 651 650 650 649
ebből külföldi vagy magántanuló (fő): 17 24 24 28 35 40 43 37 40 37 41
Idei tanévben távozottak száma: 9 7 9 4 15 22 32 14 32 22 41
Idei tanévben érkezettek száma: 21 16 15 26 58 28 19 29 14 19 26
Bukott tanulók száma: 3 1 2 2 1 0 2 5 2 1 1
Összes bukás száma (egy tanuló több tárgyból is bukhat): 7 1 2 6 1 0 5 6 2 1 1
Évismétlések száma: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VOLT DIÁKJAINK KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI EREDMÉNYEI

Tanév Évfolyam Tanulmányi eredmények
(átlagok átlaga)
Magyar
(átlag)
Matematika
(átlag)
2012/2013. 9. 4,15 3,83 3,33
2013/2014. 7. 4,79 4,81 4,38
2013/2014. 10. 3,93 3,67 3,33
2014/2015. 7. 4,78 4,83 4,67
2014/2015. 8. 4,84 4,81 4,50
2014/2015. 9. 3,44 3,05 2,90
2014/2015. 10. 3,41 2,93 3,14
2014/2015. 11. 3,58 4,00 3,00

MINDENNAPOS TESTEDZÉS LEHETŐSÉGE

SPORTFOGLALKOZÁSOK A KOLONICS-TEREMBEN - 2018/2019. (Kis tornaterem)

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
8:00-15:45
Testnevelés órák
(1-8. óra)
8:00-15:45
Testnevelés órák
(1-8. óra)
8:00-14:45
Testnevelés órák
(1-7. óra)
8:00-15:45
Testnevelés órák
(1-8. óra)
8:00-15:45
Testnevelés órák
(1-8. óra)
16:00-17:00
Karate
Örökmozgó Nevelő Kft.
Egri Tamás
16:00-18:30
Szabadidős rock and roll
1-8. oszt.
Dósa Márta
14:45-16:30
Gyógytestnevelés
1-8. oszt.
Pethe Sára
16:00-18:30
Szabadidős rock and roll
1-8. oszt.
Dósa Márta
16:00-17:00
Showtánc
1-8. oszt.
Bodnár Anett
 17:00-18:00
Vívás 1-6. oszt.
Vasas SC
  16:30-17:30
Karate
Örökmozgó Nevelő Kft.
Egri Tamás
  17:00-18:00
Vívás
1-6. oszt.
Vasas SC

SPORTFOGLALKOZÁSOK A HAJÓS ALFRÉD-TEREMBEN - 2018/2019. (Nagy tornaterem)

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
14:00-15:45
Testnevelés órák
(7., 8. óra)
14:00-15:45
Testnevelés órák
(7., 8. óra)
15:00-15:45
Kosárlabda 2-4. o. leány
Balázs Zoltán
Fillér Delfinek
15:00-15:45
Ötlabda
Magyar Zoltán
1-3. o.
14:45-15:30
Kosárlabda  2-4. o. leány
Balázs Zoltán
Fillér Delfinek
15:45-16:30
Ötlabda
Magyar Zoltán
1-3. o.
15:45-17:15
Labdarúgás, II. ker. UFC
Mór Csaba 
15:45-16:30: 1-2. oszt.
16:30-17:15: 3-4. oszt.
15:45-16:30
Kosárlabda  5-8. o. leány
Balázs Zoltán
Fillér Delfinek
15:45-17:15
Labdarúgás, II. ker. UFC
Mór Csaba 
15:45-16:30: 1-2. oszt. 16:30-17:15: 3-4. oszt.
15:30-16:15
Kosárlabda  5-8. o. leány
Balázs Zoltán
Fillér Delfinek
16:30-18:00
Kosárlabda
Magyar Zoltán
Vasas Pasarét
2009/2010. fiú
17:15-18:45
Kosárlabda
Magyar Zoltán
Vasas Pasarét
2009. fiú
  17:15-18:45
Kosárlabda
Magyar Zoltán
Vasas Pasarét
2009. fiú
16:15-17:45
Kosárlabda 3-4. o. fiú
Magyar Zoltán
Vasas Pasarét
2010. fiú

SPORTFOGLALKOZÁSOK AZ UDVARON:

Atlétika (2-8. osztály):  Kedd 15.00 – 15.45 és Csütörtök 15.00 – 15.45
 Kedd 15.45 – 16.30 és Csütörtök 15.45 – 16.30

A HÁZI FELADATOK ÉS AZ ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI

A házi feladatok kiadásának és ellenőrzésének alapelvei

 • A házi feladatok korosztálytól függetlenül sarkallják a diákot állandó önellenőrzésre!
 • A házi feladatok segítsék elő a szülők tájékoztatását gyermekük iskolában végzett munkájáról, az iskolában folyó munkáról.
 • A napközis kollégák folyamatosan tájékoztassák a pedagógusokat a házi feladatok mennyiségéről, azok megoldásáról egyénre szabottan is!
 • A házi feladatok mindig kerüljenek ellenőrzésre!
 • Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok elvégzését – a befektetett munka arányában – jutalmazni kell.
 • Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik óráról a másikra szokásos.
 • A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy internetes kutatómunka, képzőművészeti alkotás, technikai eszköz készítése) az elkészítés határidejét különös gonddal, a tanulók egyéb kötelezettségeire tekintettel kell megállapítani.
 • A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó feladatokat (pl. versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezően előírni, aki a versenyzést, illetve az önálló kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként vállalta.

Az írásbeli beszámoltatás rendje és korlátai

 • Témazáró dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb egy héttel a dolgozatírás előtt bejelenti, a dolgozatot két héten belül kijavítja, egy napon kettőnél több témazáró dolgozatot nem íratunk.
 • Egyéb dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb az előző tanítási órán bejelenti, a dolgozatot két héten belül kijavítja;
 • A szaktanár egy tantárgyból nem írat újabb dolgozatot mindaddig, amíg az előződolgozatot kijavítva ki nem adta a tanulóknak.
 • A félévi és tanév végi minősítés nem alakítható ki csak írásbeli számonkérés alapján született érdemjegyekből azokból a tantárgyakból, amelyek alkalmasak a szóbeli kifejezőkészség fejlesztésére.
 • A diákok írásbeli dolgozatait, beszedett füzetét, beadott munkáját (házi dolgozatok, tanulói kutatómunkák anyaga) rövid időn belül értékelni, javítani kell.
OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI

A házi feladatok kiadásának és ellenőrzésének alapelvei

Intézményünkben az alábbi tanulmányok alatti vizsgák lehetnek:

 • Osztályozó vizsga: a tanulónak a félévi és tanév végi osztályzat megállapításához a készségtárgyak kivételével osztályozó vizsgát kell tennie, ha
  • tanulmányait magántanulóként folytatja,
  • a jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
  • egy adott tantárgyból az éves mulasztása meghaladja a tanítási órák húsz százalékát,
  • engedélyezték számára, hogy egy vagy több tantárgy követelményének az előírtnál rövidebb vagy hosszabb idő alatt tegyen eleget.
 • Különbözeti vizsga: Iskolánkba felvett tanuló esetén különbözeti vizsgát kell tenni a nem tanult tantárgyakból. A német nemzetiségi tagozatra jelentkezők estén német nyelvből is.
 • Javítóvizsga: A tanulónak javítóvizsgán kell számot adni tudásáról, ha
  • tanév végén elégtelen osztályzatot kapott,
  • igazolatlanul távol maradt az osztályozó vagy különbözeti vizsgáról,
  • az osztályozó vagy különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott. Ebben az esetben a következő vizsgaidőszakban kell javítóvizsgát tenni.

A javítóvizsga tanév végén utólagosan letehető vizsga azokból a tantárgyakból, amelyekből a tanuló tudását elégtelennel minősítették, vagy az osztályozó vizsgán a tudását részére felróható szabálytalanság vagy ok miatt nem tudták minősíteni. Mint a jogszabályi rendelkezésből következik – szemben az osztályozó vizsgával - a tanuló alanyi joga, hogy javítóvizsgát tegyen.

 • Pótló vizsga: Amennyiben a tanuló az osztályozó, különbözeti vagy javítóvizsgáról igazoltan távol marad, pótló vizsgát tehet. A pótló vizsgát lehetőleg ugyanabban a vizsgaidőszakban kell letenni. Pótló vizsgát csak az elmaradt vizsgarészekből kell tenni.

Vizsgaidőszakok

A tanulmányok alatti vizsgák időpontját az iskola saját hatáskörben a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló miniszteri rendelet előírásaira tekintettel határozza meg. A vizsgaidőszakot az iskola éves munkaterve, a tanév helyi rendje rögzíti, és arról az intézmény vezetője tájékoztatja a tanulókat. A rendes vizsgaidőszakban bármely vizsgafajta letehető. A rendes vizsgaidőszakok a következők:

 • Félévi: a tanév I. félévét záró, az éves munkaterv által meghatározott félévi osztályozó értekezlet előtti 10 tanítási nap.
 • Év végi: a tanév végén, az éves munkaterv által meghatározott év végi osztályozó értekezlet előtti 10 tanítási nap.
 • Nyári: a nevelési év vége, augusztus hónap utolsó 10 munkanapja.

A vizsgák követelménye

A vizsgák követelménye a helyi tantervben szereplő, az adott tanévre vonatkozó tananyag. Osztályozó vizsgán a tanuló a készségtárgyak kivételével minden tantárgyból beszámol tudásáról.

ISKOLAI OSZTÁLYOK SZÁMA, A TANULÓK LÉTSZÁMA

Osztály Osztályfőnök (osztályfőnök helyettes) - napközis tanító Létszám
1. A Siposs Katalin – Simon Marianna 17
1. B Szabó Edit – Dobos Gábor 24
1. N Balássyné Vass Judit – Fehérvári-Kiss Enikő 23
2. A Bodó Szilvia – Pinczési Zsuzsanna 28
2. B Huberné Szabó Kinga – Csányi László 29
2. N Ördög Rövid Gabriella – Tüdős Dóra 29
3. A Vető Nóra – Sárady Gyula 26
3. B Mélyvölgyiné Pintér Judit – Katona Mária Linda 25
3. N Pátkai Sándorné – Csíkos Eszter 27
4. A Kiss Virág – Janovszki Hanga 25
4. B Hajdrikné Mikó Andrea – Gubekné Berényi Krisztina 23
4. C Weimann-Kamarás Csilla – Hegedűs Ágnes 25
4. N dr. Vasné Légrády Mariann 28
5. A Kobjakov Tamara (Karádyné Hock Márta) 26
5. B Ádász Edina (Kissné Kovács Anna) 23
5. N Balla Enikő (Kovács Liliána) 23
6. A Sáradyné Kántor Judit (Vayainé Horváth Orsolya) 26
6. B Dömötör Andrea (Fogarasi Judit) 23
6. N Zsilinszky Fanni (Szabó Henrietta) 24
7. AB Borosné Nemes Krisztina (Törökné Orbán Zsuzsanna) 22
7. N Hajszár Hajnalka (Horváth Gabriella) 16
8. AC Dancsházi Zsuzsanna (Magyar Zoltán) 19
8. BC Sulyokné Schillerwein Eleonóra (Csongrádi János) 27
8. N Matiszlovicsné Pallos Katalin (Balázs Zoltán) 16
Kezdőlap :: Általános bevezető :: Angol tagozat :: Német tagozat :: Óraterv
Az alapítványról :: Fogadó órák, értekezletek :: Tanév rendje :: Iskolai dokumentumok